Sez 15 su 15

GORGONZOLA

ANGELO STUCCHI
VOTI: 3802
51,81 %
VOTI: 1540
19,45 %
VOTI: 1315
16,60 %
VOTI: 568
7,17 %
VOTI: 258
3,25 %
VOTI: 153
1,93 %
VOTI: 136
1,71 %
GIUSEPPE TERENZIO OLIVIERI
VOTI: 3536
48,19 %
VOTI: 1322
16,69 %
VOTI: 1102
13,91 %
VOTI: 472
5,96 %
VOTI: 215
2,71 %